การจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการเปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ ๑๗ – วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้จัดแสดงนิทรรศการ
“น้อมระลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๕๐ ปี นับแต่เสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ
ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการเปิดนิทรรศการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการเปิดนิทรรศการ
“น้อมระลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๕๐ ปี นับแต่เสด็จสู่สวรรคาลัย”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการฯ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการฯ

นิทรรศการฯ